Privatumo politika

Mes, UAB "Givenda", juridinio asmens kodas 124053489, adresas Jurgio Matulaičio a. 11-81, LT-05111 Vilnius (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo internetinio puslapio https://givenda.lt naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis svetainę.


I. Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 1. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 1. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 1. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 1. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

II. Asmens duomenys

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Givenda“  renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Givenda“ asmens duomenis tvarko medicininių paslaugų teikimo, užklausų administravimo, išankstinės registracijos tikslais.

 1. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Givenda“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate registracijos arba apsilankymo metu (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, gimimo data, duomenys apie sveikatą, diagnozę ir kt. ); 
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį
 1. Asmens duomenų saugojimo terminai
  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Asmens duomenų teikimas
  UAB „Givenda“ teikia Jūsų duomenis:
 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

III. UAB „Givenda“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Givenda“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
  UAB „Givenda“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Nepasaint to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Givenda“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Givenda“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“).

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Givenda“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Givenda“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Givenda“

Kitos nuostatos

4.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais:
Jurgio Matulaičio a. 11-81, LT-05111 Vilnius
+370 687 96 919

Slapukų politika

Slapukų politika

Tęsdami naršymą mūsų puslapyje, jūs sutinkate naudoti būtinuosius slapukus, pagal šią slapukų politiką. Jei nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašome juos išjungti, kad slapukai iš šio tinklapio nepatektų į jūsų įrenginį.

Slapukuose nėra konfidencialios informacijos apie jūs.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kokiomis prekėmis domitės).

Tikslai, kuriais naudojame slapukus

Tam, kad UAB "Givenda" svetainė galėtų pasiūlyti klientui visavertes paslaugas, kliento sutikimu kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija slapukai (angl. cookies), kuri naudojama renkant svetainės lankomumo statistiką, nustatyti puslapio lankytojų skaičių, mums geriau suprasti kaip lankytojai atranda mūsų puslapį internete ir kaip juo naudojasi. Vartotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus.

Mūsų tikslas:

 • Užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą;
 • Pagerinti tinklapio naudojimąsi pagal jūsų poreikius;
 • Padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos pasirinkimas);
 • Surinkti bendrus suvestinius duomenis apie svetainės lankomumą ir svetainės interaktyvumą tam, kad galėtume pasiūlyti geresnę patirtį ir įrankius svetainėje ateityje. Mes taip pat galime naudoti patikimų trečiųjų šalių paslaugas, kurios sektų šią informaciją mūsų vardu;
 • Atpažinti jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų tinklapyje;
 • Pasiūlyti produktus atitinkančius jūsų pasirinkimą;
 • Rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir pateikti dominančias reklamas;

Tvarkymo teisėtumas

tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.


Šioje svetainėje naudojami slapukai

Savo tinklapyje naudojame nuolatinius ir sesijos slapukus. Sesijos slapukų galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga. Nuolatiniai slapukai yra saugomi jūsų įrenginyje tam tikrą laiką. Mūsų naudojamus slapukus galima suskirstyti į kategorijas:

Būtini slapukai (NEREIKALAUJANTYS Jūsų išankstinio SUTIKIMO): šie slapukai leidžia naudotis visomis mūsų tinklapio funkcijomis, ir mes automatiškai juos patalpiname Jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti Jums tinkamai rodyti šią svetainę. Jie nerenka informacijos apie jus.

Analitiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): naudojame šiuos slapukus rinkdami informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklapiu. Šie slapukai gali būti įdiegti tik su Jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo „Google Analytics“ paslaugą). Jie padeda mums gauti informaciją, reikalingą mūsų tinklapio tobulinimui, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai.

Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO):

Norėdami gauti informacijos apie savo lankytojus, naudojame „Google Tag Manager“ ir „Google Analytics, tai padeda tobulinti tinklapį.

Šių slapukų pagalba surinktą informaciją Google perduoda ir saugo JAV serveriuose pagal savo privatumo politiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google privatumo politiką ir kaip tai taikoma "Google Analytics", prašome perskaityti: Google Analytics privatumo apžvalgą

Mes naudojame Google reklamą/skelbimus (Google AdWords), kad reklamuotume savo verslą ir pritrauktume lankytojus į svetainę. Ši paslauga naudoja slapukus tikslinei reklamai. Informacija naudojama „Google Ads” reklamai personalizuoti ir mūsų svetainės naudojimui analizuoti. Su šio paslaugos teikėjo privatumo politika galite susipažinti adresu čia. Norėdami atsisakyti šių paslaugų, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją, kad atšauktumėte savo sutikimą.

Taip pat mes naudojame „Facebook“ ir „Facebook pixel“ slapukus. „Facebook“ slapukai ir pikseliai leidžia įvertinti, optimizuoti ir kurti auditorijų reklamų kampanijas, kurios yra naudojamos „Facebook“ svetainėje. Išsamesnė informacija apie „Facebook Pixel“ pateikta tinklavietėje čia. „Facebook“ naudojamų slapukų ir „Facebook Pixel Re-Marketing“ galite atsisakyti savo Facebook paskyros nuostatose.

Trečiųjų šalių slapukai: mūsų tinklapis leidžia kai kuriuos trečiųjų šalių slapukus. Pavyzdžiui, jei norite pasidalinti produkto nuotrauka ir spaudžiate mygtuką “dalintis”, galite gauti slapukus iš tokių tinklapių kaip Facebook ar Instagram. Šie slapukai leidžia dalintis turiniu socialiuose tinkluose.

„Givenda“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, taip pat į socialinius tinklus (pvz., galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „YouTube“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos „Givenda“ interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką, ir „Givenda“ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

 

Šriftai: Šriftai naudojami šiame puslapyje yra iš Google Fonts, jiems nereikia slapukų.

Šioje svetainėje naudojami „Google Web Fonts“ („Google“ šriftas) šriftai, kuriuos teikia „Google Ireland Limited“, „Gordon House“, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“), kad būtų galima nuosekliai pateikti šriftus. Kai patenkate į puslapį, naršyklė į savo naršyklės talpyklą įkelia reikiamus interneto šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų tinkamai rodomi.

Duomenys, pateikiami lankantis puslapyje, siunčiami į su resursais susijusius domenus, tokius kaip fonts.googleapis.com arba fonts.gstatic.com. Jie nėra susiję su duomenimis, kurie gali būti renkami arba naudojami lygiagrečiai naudojant autentifikuotas „Google“ paslaugas. Jei jūsų naršyklė nepalaiko „Google Fonts“ arba, jei jūs blokuojate prieigą prie „Google“ serverių, tekstas bus rodomas sistemos numatytuoju šriftu).

Daugiau informacijos apie „Google“ interneto šriftus galite rasti apsilankę https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje.

Atsisakyti: https://adssettings.google.com/autenced

 

„Google Maps“: Ši interneto svetainė naudoja „Google Maps“ interaktyviems žemėlapiams vaizduoti ir kelio aprašymams parengti. „Google Maps“ – tai žemėlapių paslauga, kurią teikia „Google Inc.“. Naudojant šią paslaugą rodoma jūsų buvimo vieta ir palengvinamas atvykimo kelias.

Naudojant „Google Maps“, kompanijai „Google“ į JAV gali būti perduota informacija apie šios interneto svetainės naudojimą, įskaitant jūsų IP adresą ir planuojant maršrutą įvestą (maršruto pradžios) adresą. Užėjus į mūsų interneto svetainę, kurioje naudojama „Google Maps“, jūsų interneto naršyklė sukuria tiesioginį ryšį su „Google“ serveriais. „Google“ tiesiogiai perduoda žemėlapius į jūsų interneto naršyklę ir iš jos įterpia į interneto svetainę. „Google Maps“ renkami duomenys:

 • lankymosi atitinkamoje interneto svetainėje data ir laikas;
 • aplankytos interneto svetainės adresas arba URL;
 • IP adresas, planuojant maršrutą nurodytas (pradžios) adresas.

Tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros ar ne. Jei esate prisijungę prie „Google“ paskyros, jūsų duomenys tiesiogiai susiejami su jūsų paskyra. Jei nenorite susiejimo su savo „Google“ paskyra, prieš paspausdami mygtuką, atsijunkite nuo paskyros. „Google“ išsaugo jūsų duomenis (net ir neprisijungus) kaip vartotojo profilius ir analizuoja juos.

Jei nesutinkate su tuo, kad naudojant „Google Maps“ jūsų duomenys ateityje būtų perduodami įmonei „Google“, turite galimybę visiškai išjungti „Google Maps“ paslaugą išjungdami „JavaScript“ savo interneto naršyklėje. Tokiu atveju šioje interneto svetainėje negalima naudotis „Google Maps“ ir matyti žemėlapių.

Su „Google“ naudojimo sąlygomis susipažinti galite adresu, o papildomas „Google Maps“ naudojimo sąlygas rasite adresu. Išsamios informacijos apie duomenų apsaugą naudojant „Google Maps“ rasite „Google“ interneto svetainėje (Google Privacy Policy)

Kaip valdyti slapukus

Galite pasirinkti neleisti naudoti slapukus, išskyrus griežtai privalomus (būtinus).

Norėdami pakeisti slapukų nustatymus, tai galite padaryti svetainės bet kuriame puslapyje atidarę slapukų nustatymų panelę pavadinimu "Slapukų politika", esančią lango apačioje.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, slapukų atsisakymas ar ištrynimas, gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.